Algemene voorwaarden

E-CHOPPER DORDRECHT
Huurcontract / Rental agreement

1. Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2. Staat van het E-voertuig en aard van gebruik

 1. Gebruiker is gehouden het E-voertuig bij in ontvangst name te inspecteren en te controleren of het E-voertuig in deugdelijke staat verkeert. Indien de Gebruiker van mening is dat daarvan geen sprake is, dan dient hij dit onmiddellijk te melden bij de beheerder/ het uitgiftepunt van het E-voertuig.
 2. E-Chopper Dordrecht levert een stuurslot bij het E-voertuig waarmee het E-voertuig, te allen tijde op slot dient te worden gezet. Ook dient de Gebruiker er te allen tijde zorg voor te dragen dat de contactsleutel niet achterblijft in het E-voertuig.
 3. De Gebruiker is verplicht het E-voertuig zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met het doel.
 4. Gebruiker zal het E-voertuig na gebruik in nette staat, zoals deze bij aanvang van het gebruik inleveren.

3. Reserveren van een E-voertuig

 1. Het reserveren van een E-voertuig kan als volgt en hiervoor gelden de volgende stappen c.q. voorwaarden:
 • Het reserveren kan via www.echopperdordrecht.nl . Het reserveren op een andere manier is niet mogelijk. Op de website staan alle uitgiftelocaties van E-voertuigen.
 • Reserveer een E-voertuig en kies daarbij voor dag/tijdstip/tijdsblok.
 • Gebruiker dient verplicht akkoord te gaan met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 • De pre-boeking blijft 10 minuten zichtbaar.
 • Wanneer er binnen 10 minuten geen betaling is gedaan, vervalt de reservering.
 • Heeft u hulp nodig bij de reservering, vraag dan de medewerker van de uitgiftelocatie.
 • Er is geen recht op restitutie bij annulering van een boeking. Ook bij slecht weer heeft Gebruiker geen recht op restitutie indien Gebruiker wenst te annuleren. Bij slecht weer is het wel mogelijk om de reservering te verplaatsen naar een geschikte datum.

4. Gebruik E-voertuig

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat het is toegestaan met een kind achterop tussen de 6 en 14 jaar op het E-voertuig te zitten en/of te rijden. Maximaal gewicht 130 kg tezamen.
 2. Het rijden op een E-voertuig is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat, scooter-of autorijbewijs.
 3. Het is verboden om de accu op te laden met de niet-originele acculader. Eventuele schade als gevolg van het gebruik van een niet-originele acculader komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 4. Gebruiker dient zich voorts bij het gebruik van het E-voertuig te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en plaatselijke verordeningen.
 5. Indien Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel 4, kan Gebruiker geen beroep doen op de WA-verzekering, onverminderd eventuele overige gevolgen.
 6. Het dragen van een helm met keurmerk NTA 8776/EN 1078 is verplicht tijdens het rijden op de E-chopper, dit geldt ook voor de persoon achterop.

5. Klachten

 1. Indien een Gebruiker tijdens het gebruik een klacht heeft over het E-voertuig, dient deze klacht onmiddellijk gemeld te worden bij de beheerder van het E-voertuig op de uitgiftelocatie teneinde de beheerder in de gelegenheid te stellen om deze klacht (namens E-Chopper Dordrecht) op te lossen.
 2. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van Gebruiker is opgelost, kan de klacht door Gebruiker tot twee weken, na de dag van gebruik van het E-voertuig, schriftelijk ingediend worden bij baris@echopperdordrecht.nl. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gebruiker en alle andere informatie die voor de E-Chopper Dordrecht bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn. Indien Gebruiker niet aan het bepaalde in dit artikel 5 voldoet, vervalt iedere (eventuele) aanspraak.

6. Aansprakelijkheid algemeen

 1. Het gebruik van het E-voertuig is voor eigen risico van de Gebruiker.
 2. E-Chopper Dordrecht is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van Gebruiker of derden noch voor schade en/of letsel berokkend door Gebruiker aan derden, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) schade aan (mede)weggebruikers door welke oorzaak dan ook. E-Chopper Dordrecht is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het E-voertuig die na het aangaan van de Gebruiksovereenkomst zijn ontstaan en aan Gebruiker, althans het gebruik door Gebruiker van het E voertuig, zijn toe te rekenen, behalve indien E-Chopper Dordrecht bij het aangaan van de Gebruiksovereenkomst het gebrek kende of had behoren te kennen.

7. Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan het E-voertuig aan een ander in gebruik te geven. Indien sprake is van een groepsboeking op naam van Gebruiker als hoofdboeker, dan mag het E-voertuig enkel door een deelnemer van de groep worden gebruikt indien en voor zover deze persoon voldoet aan het bepaalde in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en aanwezig was bij de uitgifte van de E-voertuigen door de beheerder.
 2. De Gebruiker is aansprakelijk voor de tijdens het gebruik toegebrachte schade aan het E-voertuig, ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen E-Chopper Dordrecht en Gebruiker. Indien er schade is ontstaan aan derden, dient er een schadeformulier ingevuld te worden met daarin de juiste gegevens en situatieschets.
 3. De Gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van de (plaatselijke) wet- en regelgeving.
  E-Chopper Dordrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de Gebruiker. Uitsluitend Gebruiker is in voorkomend geval aansprakelijk. Overtreding van de (plaatselijke) wet- en regelgeving en de daaraan direct en indirect gerelateerde boetes/sancties, kosten en maatregelen, zullen op Gebruiker verhaald worden. Indien E-Chopper Dordrecht in verband met enig gedraging of nalaten van Gebruiker, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is Gebruiker gehouden hieraan benodigde medewerking te verlenen en de voor E-Chopper Dordrecht daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

8. Aansprakelijkheid in geval van groepsboeking

 1. Indien sprake is van een groepsboeking, waarbij één Gebruiker meerdere E- voertuigen boekt voor meerdere gebruikers, dan is de Gebruiker als hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor het handelen en nalaten van alle personen in de groep. De bepalingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, waarin wordt gesproken over Gebruiker gelden in gelijke zin voor de personen uit de groep die een E-voertuig berijden/gebruiken.
 2. In geval van een groepsboeking staat de Gebruiker (als hoofdboeker) er jegens E- Chopper Dordrecht voor in dat alle personen/gebruikers in de groep voorafgaand aan het gebruik van het E-voertuig kennis hebben genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden alsmede de instructievideo en deze zullen naleven. Alle verplichtingen (op grond van de Gebruiksovereenkomst en de Algemene Gebruiksvoorwaarden) voor Hoofdboeker ter zake het gebruik van het E-voertuig gelden in gelijke zin voor deze gebruikers. Een handelen of nalaten door een persoon uit de groep geldt in het kader van de Gebruiksovereenkomst als een handelen of nalaten van Gebruiker.
 3. Gebruiker is als hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk jegens E-Chopper Dordrecht voor eventuele schades en/of diefstal van alle E-voertuigen uit de boeking alsmede voor alle eventuele overige aanspraken van E-Chopper Dordrecht op grond van de Gebruiksovereenkomst en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 4. Hoofdboeker staat er jegens E-Chopper Dordrecht voor in dat enkel personen die aan het bepaalde in artikel 4 voldoen, het E-voertuig gebruiken c.q. berijden.

9. Schades

 1. Voor alle schades welke door de Gebruiker aan het E-voertuig is aangebracht dan wel tijdens de gebruiksperiode zijn ontstaan, dient door de Gebruiker na melding bij de beheerder van het uitgiftepunt een schadeformulier ingevuld te worden. Dit dient uiterlijk bij het inleveren van het E-voertuig te geschieden. Op dat moment worden ook foto’s van de schade gemaakt die onderdeel uit zullen maken van het schadeformulier. E-Chopper Dordrecht levert een te gebruiken schadeformulier aan. De schade aan het E-voertuig zal door E-Chopper Dordrecht of een door haar aangewezen derde (zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – de beheerder van het uitgiftepunt) direct worden begroot aan de hand van een prijslijst van E-Chopper Dordrecht en dient door Gebruiker direct bij inlevering van het E-voertuig te worden voldaan. Gebruiker ontvangt hiertoe een betaallink per e-mail.
 2. Indien een directe taxatie van de schade niet mogelijk is, zal het eigen risico – vooruitlopend op een definitieve vergoeding na taxatie – bij Gebruiker in rekening worden gebracht. Dit eigen risico dient direct via een betaallink per e-mail te worden voldaan. Na taxatie dan wel herstel wordt het resterende schadebedrag in rekening gebracht, welke binnen een termijn van 5 dagen dient te worden voldaan, dan wel wordt het teveel terugbetaald (indien de uiteindelijke schade lager is dan het eigen risico).
  Na ontvangst van de betaling stuurt E-Chopper Dordrecht een factuur aan de Gebruiker.

10. Eigen risico aan E-voertuig

 1. Gebruiker heeft een eigen risico van € 250 (zegge: twee honderdvijftig) per
  schade/diefstal/vermissing/verduistering per E-voertuig voor schade aan, of diefstal van, het E-voertuig.

11. WA-verzekering

 1. E-Chopper Dordrecht heeft een WA-verzekering afgesloten voor schade als gevolg van het gebruik van een E-voertuig door een Klant. De WA-verzekering biedt dekking voor schade aan derden met uitzondering van het eigen risico van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) per schade voorval.
 2. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor het eigen risico van € 250,- en voor aansprakelijkheid buiten de omvang van de verzekeringsdekking (alsmede voor schade aan het E-voertuig, zie artikel 9 en 10).
 3. Indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van de Gebruiker, dan is E-Chopper Dordrecht gerechtigd om tevens het meerdere aan schade boven het eigen risico op Gebruiker te verhalen indien de verzekeraar niet of niet volledig tot uitkering overgaat. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval verstaan het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

12. Overschrijding gebruiksperiode / stilstand en kosten ophalen E-voertuig

 1. Het gebruik van het E-voertuig eindigt op het moment van de overeengekomen inleverdatum, doch uiterlijk op het moment dat het E-voertuig door of namens Gebruiker wordt ingeleverd.
 2. Bij het inleveren van het E-voertuig na de overeengekomen inleverdatum en tijdstip zal E-Chopper Dordrecht voor ieder uur dat het E-voertuig te laat wordt teruggebracht een bedrag van € 17,50,- (zegge: zeventien euro en vijftig cent) per uur per E-voertuig in rekening brengen bij Gebruiker.
 3. In geval van stilstand of ophalen van een tot stilstand gekomen E-voertuig, blijft Gebruiker onverkort de volledige huurprijs verschuldigd, tenzij het een gebrek aan het E- voertuig betreft en dit gebrek niet het gevolg is van een handelen van Gebruiker. Bij een voortijdige inlevering, blijft Gebruiker eveneens de volledige huurprijs verschuldigd.
 4. Bij een mankement aan het E-voertuig c.q. stilstand van het E-voertuig door toedoen van de Gebruiker worden voor het ophalen van het E-voertuig kosten in rekening gebracht ter hoogte van € 100,00 (zegge: honderd euro). Deze kosten dienen door Gebruiker direct (uiterlijk bij het inleveren van het E-voertuig) aan E-Chopper Dordrecht te worden voldaan door middel van een betaallink per e-mail.

13. Beëindiging van de gebruiksovereenkomst

 1. Gebruiker is niet gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst (tussentijds) op te zeggen dan wel te annuleren na het voltooien van de reservering. Gebruiker blijft in geval van annulering de volledige huurprijs verschuldigd.
 2. E-Chopper Dordrecht is gerechtigd om, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid, de Gebruiksovereenkomst te ontbinden dan wel ter keuze op te zeggen en zich weer in het bezit van het E-voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien (blijkt dat):

a) Gebruiker tijdens de gebruiksperiode één of meer van de verplichtingen van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b) Gebruiker overlijdt;c) Gebruiker onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen van toepassing wordt verklaard;
d) Gebruiker zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst na het aangaan van de Gebruiksovereenkomst;
e) Indien E-Chopper Dordrecht tijdens de gebruiksperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat, ware E-Chopper Dordrecht hiervan op de hoogte geweest, hij de Gebruiksovereenkomst niet was aangegaan. Gebruiker zal alle medewerking aan E-Chopper Dordrecht verlenen om zich weer in het bezit van het E-voertuig te doen stellen.

14. Alcohol/Drugs en/of medicijn gebruik

 1. Het is de Gebruiker / berijder van een E-voertuig verboden alcohol, drugs en/of enig middel of medicijnen, die de rijvaardigheid negatief (kunnen) beïnvloeden, te gebruiken voor of tijdens de gebruiksperiode van het E-voertuig.
 2. Bij een vermoeden van een handelen in strijd met het bepaalde in lid 1, is E-Chopper Dordrecht gerechtigd het betreffende E-voertuig zonder verklaring niet aan Gebruiker ter beschikking te (laten) stellen, dan wel het E-voertuig voor het einde van de gebruiksperiode terug te nemen, zonder dat aan Gebruiker enige aanspraak op schade en/of kosten en/of restitutie van de huurprijs toekomt.

15. Aanvullende bepaling gebruik E-voertuig.

 1. Voor het gebruik van het E-voertuig gelden de volgende aanvullende bepalingen / restricties:

a) de actie radius van het E-voertuig bepaalt het te gebruiken gebied. Het is Gebruiker niet toegestaan dit gebied te overschrijden;
b) er zijn routes beschikbaar op de website www.echopperdordrecht.nl (via www.fietsknoop.nl ) en bij de verhuurlocatie;
c) het E-voertuig mag alleen op zgn. verharde wegen rijden;
d) het is verboden van- of tegen stoepranden aan te rijden;
e) het is verboden met het E-voertuig trottoirbanden op en af te rijden;
f) het is verboden met het E-voertuig tegen elkaar of op een derde en/of object te botsen;g) het is verboden door kuilen etc. te rijden;
h) het is verboden het E-voertuig te gebruiken voor andere doeleinden dan recreatief gebruik.

16. Betaling

 1. Indien de Gebruiker, zijnde een consument niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door E-Chopper Dordrecht is gewezen op de te late betaling en E-Chopper Dordrecht de Gebruiker een aanvullende termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is E-Chopper Dordrecht gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,- (zegge: veertig euro).
 2. Indien de Gebruiker, niet zijnde een consument in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichting is zij over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke E-Chopper Dordrecht moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro) exclusief BTW. De Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, kunnen deze werkelijk gemaakte kosten door E-Chopper Dordrecht worden gevorderd.

17. Privacy.

In het kader van (onder meer) het bezoek aan de website van E-Chopper Dordrecht en de totstandkoming en het uitvoeren van de Gebruiksovereenkomst, worden persoonsgegevens verwerkt. E-Chopper Dordrecht is in dit verband verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevens bescherming. Op de verwerking van de persoonsgegevens is het bepaalde in het privacyreglement van toepassing zoals vindbaar op de website van E-Chopper Dordrecht.

18. Overige bepalingen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de E-Chopper Dordrecht te melden via e-mail.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. In geval van een geschil tussen partijen is bevoegd de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van E-Chopper Dordrecht alsmede de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de Gebruiker woonachtig is.

FIRST – THE TENANT will assign the contract vehicle only and exclusively to the service of an individual use and / or tour, where it is forbidden to vary the purpose for any other use. The incorrect use of a vehicle and non-compliance with the rules of the road are only the responsibility of the driver who is subject to this lease with the lessor. The lessor is exempt from any carelessness that the driver might cause during the term of this contract.

SECOND – USE: It is forbidden for the lessee to transfer, lend or sublease the vehicle to which this contract relates in whole or in part, the lessor has the right to terminate this contract if it does being the case. The lessor is in no way responsible for any person other than the driver who is authorized by hiring this service. Vehicles are completely overhauled and delivered in perfect condition, so that the lessee has the obligation to return vehicle to the same condition as it was delivered. Possible damage is paid by the tenant and is settled with the bail of the contract. In case of theft, loss or any other item during the term of this contract, the tenant is obliged to pay the lessor 100% of the total value of the vehicle within 48 hours.

THIRD – DURATION: The contract can be renewed at the end of the agreement if both parties agree. If there is no extension, the lessee must return the vehicle in the same condition as it was delivered.

FOURTH – PRICE: The agreed price for the rental of the vehicle will be charged upon delivery of the vehicle after signing this document.

FIFTH – SPEED AND ROADS: The maximum permitted speed with the E-Choppers is 25 km / h, this speed must not be exceeded under any circumstances. The general traffic laws in the Netherlands apply. E-Choppers are legally obliged to use bicycle paths in the Netherlands. The lessor can in no case be held liable for improper use or non- compliance with this clause.

SIXTH – THE TENANT has received the vehicle in a perfect condition and is including license plate and with liability insurance on the vehicle.

SEVENTH – It is mandatory for the lessor to keep the exterior of the vehicle clean and check the battery, brakes and vehicle daily.

EIGHTH – Any damage or breakage that occurs during the term of this contact, in the vehicle, must be repaired or replaced at the expense of the tenant

NINTH – Violations of traffic, accidents and collisions committed by the lessee and corresponding to the vehicle, are the responsibility of the lessee who also bears all costs and damage.

TENTH – THE TENANT pays a deposit by cash or credit card, as a guarantee for the handling of the vehicle, which will be returned at the end of the contract after verification of the reimbursement of the vehicle. The lessor is not obliged to pay interest on this amount.

ELEVENTH – THE LESSOR reserves the right to terminate this contract for breach of one of the above clauses by the tenant.